San Francisco Rising – The People’s Voter Guide

San Francisco Rising – The People’s Voter Guide

San Francisco Rising – Gabay sa Pagboto ng Mamamayan

San Francisco is becoming increasingly unaffordable to poor and working class people of color and immigrant communities.    That is why nine community organizations from across the city are working together to make sure our communities have access to good jobs, good schools, public services, and affordable housing.    We are organizing every day in African American, Chinese, Filipino & Latino neighborhoods to build power for our communities.

Pahirap na nang pahirap ang mamuhay sa San Francisco. Nahihirapan at hindi na nakakayanan ng mga  manggagawa at mamamayan,  at  ng mga migranteng komunidad  ang buhay sa San Francisco. Ito ang dahilan kung bakit ang siyam (9) na organisasyong pang-komunidad sa ibat-ibang panig ng San Francisco ay sama-samang kumikilos upang matiyak na ang ating mga komunidad ay may akses sa disenteng trabaho, mahusay na mga paaralan, mga angkop na serbisyong  pampubliko,  at abot-kayang-halaga na mga pabahay. Inaabot at inoorganisa natin sa bawat araw ang mga komunidad ng mga African-American, Chinese, Filipino, at Latino upang mabuo nating samasama ang lakas ng mamamayan.    

Standing Together, Our voices will be heard.

Sa Pagkakaisa, ang Ating Tining ay Maririnig.

Click Here to download the guide!

The 2012 People’s Slate

Ang 2012 Slate Ng Mamamayan 

 

San Francisco Ballot Measures

Panukala sa balota ng San Francisco    

 

Prop A: YES (Oo) — 

Support critical funding to save City College

Suportahan ang kritikal na pondo para masagip ang City College

Prop C: YES (Oo) — 

Support affordable housing to keep families in San Francisco

Suportahan ang abot-kayang pabahay para mapanatili ang ating mga pamilya sa San Francisco

 

Prop E: YES (Oo) — 

Protect small businesses while raising revenue for city-funded programs

Protektahan ang mga maliliit na negosyante habang nagpapalitaw ng pinansya  para sa mga programang pinopondohan ng syudad.

 

Prop G: YES (Oo) —

Corporations are not people and should be held accountable

Ang korporasyon ay hindi TAO. Dapat itong managot

 

California Ballot Measures

Panukala sa balota ng California    
Prop 30: YES (Oo) — 

Ensure that millionaires and corporations are paying their fair share, while raising money for our schools

Tiyakin na ang mga milyonaryo at korporasyon ay nagbabayad ng kanilang karampatang bahagi na buwis, habang nagpapalitaw ng pondo para sa mga paaralan.

 

Prop 32: NO (Hindi) — 

Stop the corporate attack on the voices of working families in elections

Itigil  ang pananalakay  ng mga korporasyon sa tinig ng mga mang­gagawa at kanilang mga pamilya sa mga eleksyon.

 

Prop 34: YES (Oo) — 

End the death penalty

Itigil ang death penalty 

 

Prop 35: NO (Hindi) — 

This is badly written legislation that will do more harm than good

Masama ang pagkakasulat ng batas na ito, na nagdudulot ng masamang epekto sa halip na makatulong sa mamamayan

 

Prop 36: YES (Oo) — 

Reform the “three strikes” law which hurts our communities

Baguhin ang “three strikes law,” isang batas na pasakit sa ating mga komunidad

 

Prop 38: NO (Hindi) — 

Stop this competing tax measure that will raise taxes on low-income people

Itigil ang “competing tax measure” na magtataas  lamang sa buwis ng mga taong mababa na ang sahod.

 

Prop 39: YES (Oo) — 

Close a business tax loophole and raise funds for clean energy and green jobs

Pasakan ang mga butas sa pagbubuwis ng mga business at magpalitaw ng pondo para sa pagkakaroon ng malinis na enerhiya at trabahong maka-kalikasan

Category: Home Slider · Tags:

Comments are closed.